Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sportius

Als je lid wordt bij Sportius zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Met ondertekening van het inschrijfformulier ga ja akkoord met deze voorwaarden.

1. Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap bij Sportius geeft recht op één training per week, uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen.
 2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan een ander worden overgedragen.

 

2. Inschrijving en opzegging

 1. De inschrijving is definitief vanaf het moment dat deze ondertekend is. De kosten voor het lidmaatschap kunnen ook met terugwerkende kracht in rekening worden gebracht. Na 2 proeflessen is contributie verschuldigd.
 2. Het inschrijfgeld bedraagt €15.
 3. Minderjarigen dienen te worden ingeschreven door hun ouders of verzorgers die aansprakelijk zijn voor de contributie en andere financiële verplichtingen.
 4. Bij inschrijving is de minimale lidmaatschapsduur 3 maanden.
 5. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd behoudens opzegging.
 6. Leden dienen wijzigingen in (post)adres, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekening per e-mail door te geven.
 7. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail naar info@sportius.nl. Mondelinge opzegging wordt niet geaccepteerd.
 8. De opzegtermijn is één volle kalendermaand. Je bent dus voor de maand waarin je opzegt en de daarop volgende maand nog contributie verschuldigd.

 

3. Contributie en betalingsvoorwaarden

 1. Rond de 25ste dag van de maand wordt de contributie voor de volgende maand afgeschreven per automatisch incasso. Andere manieren van betalen (overschrijving of contant) brengen extra kosten met zich mee en dit kan alleen in overleg.
 2. De contributie is te vinden op de inschrijfpagina.
 3. Bij de eerste incasso betaal je het inschrijfgeld plus het gedeelte van de resterende maand naar rato. De kosten voor een judopak en extra kosten voor bijvoorbeeld deelname aan toernooien worden ook automatisch geïncasseerd.
 4. Er is een verplichting tot betaling van de contributie tot wederopzegging. Ook bij afwezigheid is contributie verschuldigd. Alleen bij opzegging komt deze verplichting te vervallen. Bij langdurige uitval, bijvoorbeeld door een blessure, kan het lidmaatschap in overleg tijdelijk worden stopgezet.

 

4. Wanbetaling

 1. Betaling van de contributie dient uiterlijk op de eerste werkdag van de kalendermaand plaats te hebben gevonden. Bij wanbetaling worden er maatregelen genomen waarvan de kosten voor rekening van de wanbetaler komen.
 2. Bij wanbetaling kan het lid direct worden uitgesloten van deelname aan de trainingen totdat de achterstallige contributie en mogelijke extra kosten zijn voldaan.

 

5. Aansprakelijkheid en eigen risico

 1. Sportius stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of zoekraken van eigendommen voor, tijdens of na de trainingen of andere evenementen (tenzij hierbij sprake is van grove nalatigheid of opzet).
 2. Deelname aan de trainingen is op eigen risico. Sportius accepteert geen aansprakelijkheid voor opgelopen blessures of verwondingen tijdens de trainingen (tenzij hierbij sprake is van grove nalatigheid of opzet).

 

6. Gebruik beeldmateriaal

 1. Leden en bezoekers van Sportius geven toestemming voor het gebruik van foto’s of video’s ter promotie van de sport en de sportschool zonder hiervoor een vergoeding te claimen. Indien je bezwaar hebt tegen het gebruik van foto’s of video’s dan kun je dit per e-mail of schriftelijk kenbaar maken en zal dit beeldmateriaal worden verwijderd.

 

7. Wangedrag

 1. Bij wangedrag kan een lid een tijdelijke schorsing opgelegd krijgen of permanent de toegang tot de sportschool worden ontzegd. Hierbij wordt het lidmaatschap per direct beëindigd en is er geen restitutie van contributie mogelijk. Onder wangedrag valt onder andere het moedwillig beschadigen van personen of materiaal.
 2. Bij toegebrachte schade door een sporter of bezoeker zal hij, zij en/of de ouder(s) aansprakelijk gesteld worden en zal de geleden schade verhaald worden.
 3. Sportius behoudt zich te allen tijde het recht een lid te royeren indien hij of zij schade toebrengt aan de sportschool of haar leden.

 

8. Lidmaatschap Judo Bond Nederland

 1. Inschrijving bij Sportius is exclusief inschrijving bij Judo Bond Nederland. Voor de meeste toernooien buiten de club is lidmaatschap bij de judobond vereist. Indien je ingeschreven wilt worden bij de judobond dan kun je hiervoor e-mailen naar info@sportius.nl.

 

9. Privacy

 1. Je persoonsgegevens worden door Sportius met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Wij houden ons aan de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer informatie is te vinden in de Privacy policy.

 

10. Aanpassing algemene voorwaarden

 1. Sportius heeft te allen tijde het recht de algemene voorwaarden en de contributietarieven aan te passen. Bij wijziging van de algemene voorwaarden of contributietarieven heb je het recht het lidmaatschap per ingangsdatum van deze nieuwe voorwaarden of tarieven op te zeggen.